EL PACTE DE CAJA MADRID, Josep Juárez

El dia 28 de desembre de 2007, el diari “El País” publicava una entrevista a María Jesús Paredes, amb motiu de la seva dimissió com a secretària general de la Federació de Banca i Estalvi (COMFIA) de CCOO. No tenia ni té tara, i es troba íntegra en la web del diari. Ja a la primera pregunta del periodista Iñigo de Barrón, l’entrevistada mostra les seves cartes:

 

Pregunta. En ocasions se li ha titllat de defensora de la banca. Com ho ha viscut des d’un sindicat d’esquerres com Comissions?

Resposta. Comissions no és un sindicat d’esquerres. És un sindicat a seques. Des de fa moltíssims anys. No se què és un sindicat de classe. Som un sindicat de caràcter general, però no de dretes ni d’esquerres…”

 

Pot ser que, donat el dia de la publicació, algú va poder pensar que es tractava d’una innocentada. Però els qui vam conèixer de prop al personatge i, sobretot, els qui hem estat testimonis de la deriva del seu sindicat (qui això escriu va estar afiliat a CCOO fins a l’any 1988) vam veure en les paraules de Paredes el millor resum de l’adulteració ideològica que ha acompanyat al trist recorregut de les grans institucions sindicals en aquest país, especialment dins el sector financer. En el cas de CCOO, passar de corretja de transmissió del PCE en la transició a col·laborador, en l’actualitat i des de fa temps, amb els interessos del sistema bancocràtic.

 

Per això no han de causar sorpresa pactes com l’assolit entre el PP (sector Esperanza Aguirre), COMFIA-CCOO, la UIIC (Unió Independent de Impositores i Consumidors) i, ull viu, Esquerra Unida. Aquest acord, de data 8 de juny (un dia després de les eleccions europees) té com principal objecte el posar a tir de pedra de l’ala més reaccionària del Partit Popular, que Aguirre representa, el control de la segona institució d’estalvi i la quarta entitat financera de l’estat espanyol. Buscant guanyar, d’aquesta manera, el pols que ve lliurant a l’altre sector del partit de dretes, aparentment més moderat, que lidera l’actual alcalde de Madrid.

 

El pacte, anomenat “Acuerdo por la Estabilidad y Desarrollo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid” (penjat en la pàgina web de COMFIA-CCOO) està adornat per tot un seguit d’apartats superflus i, com no, d’altres “tranquil·litzadors”, com la valoració favorable dels “acords assolits amb la representació dels treballadors durant el període 1996-2009” i la ratificació de “que els aspectes referits a les relacions laborals en l’Entitat han d’abordar-se en un marc de negociació i acord amb els Sindicats representatius…” (punt 9 de l’acord).

 

Però són en els punts finals, el 13 i el 14, on està el bessó de l’assumpte. Per a donar acomodament a tots els nous socis, d’altra banda s’eleva (punt 13), de dos a tres, el nombre de vice-presidents en el Consell d’Administració i s’incrementen, de nou a onze, els membres de la Comissió Executiva, a més del President, aplicant aquesta mateixa “garantia de pluralitat” a les comissions delegades del Consell d’Administració. I, per descomptat “es garantirà la presència en la Comissió Executiva de la representació majoritària dels treballadors en el Consell d’Administració”, fórmula per a perpetuar la situació de privilegi que ja dura més de tretze anys, de l’actual majoria sindical.

 

I en el punt final, el 14, la guinda: “Els signants d’aquest acord reconeixen al grup majoritari dintre del mateix, la seva exclusiva capacitat de proposta del candidat a President del Consell d’Administració, i una vegada valorada pel conjunt dels signants la seva idoneïtat i adequat perfil, es comprometen a donar suport conjuntament el seu nomenament en els Òrgans de Govern”. O el que és el mateix: el pastís està repartit. CCOO, amb aquest cop de timó, deixa penjat al seu fins a ara soci, l’actual president de l’entitat, Miguel Blesa.

 

En el context de la lluita pel poder en la Caixa madrilenya, encara per definir, aquest pacte “contra natura” llança mes ombres que llums sobre la situació i perspectives de les Caixes d’Estalvi, dins el context de la crisi. Caldrà estar vigilants sobre els plans de remodelació que es couen sobre el seu futur, l’impacte de tot això per a l’economia dels treballadors i de la ciutadania, i les conseqüències sobre l’ocupació en el sector.

 

Però, de moment, una de les incògnites que planteja aquest acord de Caixa Madrid és el grau de coherència i convicció amb la qual, tant CCOO com IU defensaran, a partir d’ara i davant els atacs de la dreta d’Aguirre, el caràcter públic de serveis essencials, com la sanitat i l’educació, almenys en la Comunitat de Madrid.

 

Pep Juárez,

Secretari d’Acció Sindical de la FESIBAC-CGT,

Juny de 2009 .

LA NECESARIA RESPUESTA A IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

El texto de esta declaración fue aprobado por la asamblea de Espai Alternatiu en febrero del 2009, tomamos la decisión de no editarlo ni repartirlo entonces con el objeto de no interferir en la suerte que Izq. Anticapitalista tuviera en campaña electoral de las europeas, a pesar de la insistencia de algunos amigos, excamaradas y gentes de los movimientos sociales en los que trabajamos, indignados por el trato que habíamos recibido o que sencillamente querían saber qué había pasado. Decidimos editarlo ahora, sin conocer el resultado electoral, por dos razones, en defensa de la verdad y el respeto a los derechos militantes y como contribución al debate sobre la necesaria e ineludible recomposición de la izquierda militante en el País Valencià y en el resto del estado.

 

El Espai Alternatiu del País Valencià ante los acuerdos tomados por la Coordinadora de Izquierda Anticapitalista manifiesta lo siguiente:

 

1.      Que la decisión unilateral por parte de la Coordinadora de enero de expulsar de la misma a miembros de nuestro colectivo supone una agresión intolerable a nuestra soberanía, contraria además al respeto plurinacional que ha promovido siempre EA. Hemos sido desde nuestra fundación hace más de diez años, una organización que ha tomado como marco referencial el País Valencià, unida confederalmente al Espacio Alternativo estatal. Hemos creído y defendido esta visión confederal en los movimientos y asociaciones en los que trabajamos, y muchas veces hemos tenido conflictos por ello. No esperábamos tenerlos en nuestra propia casa. No podemos dejar de preguntarnos ¿Si el conflicto hubiese aparecido en Catalunya o en Euskalherria se habría actuado igual?

 

2.      Que ni los considerandos ni el contenido de la resolución fueron conocidos por nosotros ni mucho menos pactados. Que conocimos que se iba a proponer nuestra expulsión 48 horas antes de la reunión de la coordinadora, y que es radicalmente falso que no quisiéramos tener reunión alguna con los representantes de la coordinadora, ni tiempo antes ni tampoco en esas 48 horas. Se ha tomado la decisión consciente de expulsar a la mayoría de una organización nacional con la información sesgada, y falsa.

 

3.      Que ello ha sido posible porque la secretaría confederal  ha conocido, alentado y participado de actitudes sectarias y antidemocráticas con una parte de minoritaria de nuestra organización. Que los diversos intentos de mediación y de búsqueda de soluciones constructivas de convivencia han chocado con la cerrazón y la intransigencia de los representantes de la secretaría en el País Valencià con el beneplácito de la secretaría estatal.

 

4.      Que comportamientos como la censura en la web, la ocultación de convocatorias de reunión, la convocatoria unilateral de actos, la exigencia del derecho al voto de nuevos militantes contraviniendo las normas de convocatoria de la asamblea estatal, o la pura y simple difamación son comportamientos contrarios a la ética, y por consiguiente a la política revolucionarias que se han practicado contra nosotras y nosotros.

 

5.      Que no minimizamos las diferencias políticas que tenemos con la secretaría. La oportunidad o no de presentarnos a las elecciones europeas o la continuidad o no del trabajo en el seno de EUPV y IU son en efecto diferencias importantes. Pero no consideramos que sean de principio y por tanto se debe poder convivir dentro de la misma organización con ellas;

Provenientes de diferentes tradiciones y de largos caminos hemos estado muchas veces en mayoría y minoría y hemos comprobado que la tentación de resolver diferencias políticas con medidas organizativas ha de ser desterrada de la práctica de la izquierda alternativa. Sus pretendidas ventajas a corto plazo son un obstáculo insalvable para el mantenimiento de organizaciones de izquierda alternativa.

Tampoco consideramos que la coordinadora, y menos aún la secretaria, se encuentren capacitadas para romper la vinculación de uno de los colectivos confederados, es una actuación burocrática, autoritaria y autodestructiva en el fondo.

6.      Que contra lo afirmado hemos respetado la decisión de la coordinadora de no presentarnos en listas estatales a la dirección de Izquierda Unida.

7.      Que no renunciamos a establecer relaciones políticas directas con todas aquellas gentes que siguen creyendo que dentro de IU es posible trabajar por el fortalecimiento de la izquierda alternativa, es este un derecho de nuestro colectivo que no delegamos de forma irrevocable a instancia estatal alguna. Igualmente y por las mismas razones, continuamos creyendo y trabajando para fortalecer  aquellos sectores de la izquierda alternativa que fuera de IU sin duda existen, y manteniendo con ellos las relaciones que consideremos oportunas.

8.      Que en el marco de nuestra soberanía decidiremos nuestro grado de implicación, o la ausencia de él, en Esquerra Unida del País Valencià.

9.      Que lo fundamental de nuestro trabajo, estará dedicado, como ha venido siendo, a la potenciación de los movimientos sociales, a su impulso, a su coordinación, a dotarles de una orientación socialista, apoyándonos en sus sectores más avanzados.

10.  Que por todo ello no acatamos la decisión de expulsar de nuestra organización a ninguno de sus miembros, no reconocemos la competencia política, ni estatutaria, ni moral de la coordinadora para adoptar dicha decisión. Reafirmamos nuestra convicción de que cualquier proyecto de recomposición de la izquierda en el País Valencià  y en el estado español ha de incorporar en sus señas de identidad y sobre todo practicar a diario el respeto a las organizaciones nacionales, la asunción de un verdadero pluralismo donde sea posible la convivencia de distintas tácticas políticas y organizativas, y donde se genere un clima  de respeto, confianza  y calidez militante. Emplazamos a la coordinadora estatal a buscar un marco de relaciones satisfactorias.

 

Con esta expulsión Espacio Alternativo-Izquierda Anticapitalista ha dado un paso atrás respecto a lo que dice querer ser y representar, un proyecto radicalmente democrático y confederal, comprometido con otras formas de hacer política, al servicio de la reconstrucción de una izquierda revolucionaria y plural.

La democracia y el pluralismo no hoy son más fuertes en IA.

 

 

                                    País Valencià, febrero de  2009

LA NECESSÀRIA RESPOSTA A IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

El text d’aquesta declaració va ser aprovat per l’assemblea d’Espai Alternatiu al febrer del 2009, vam prendre la decisió de no editar-ho ni repartir-ho llavors amb l’objecte de no interferir en la sort que Izquierda Anticapitalista tinguera en campanya electoral de les europees, a pesar de la insistència d’alguns amics, excamarades i gents dels moviments socials en què treballem, indignats pel tracte que havíem rebut o que senzillament volien saber què havia passat. Vam decidir editar-ho ara, sense conèixer el resultat electoral, per dos raons, en defensa de la veritat i el respecte als drets militants i com a contribució al debat sobre la necessària i ineludible recomposició de l’esquerra militant en el País Valencià i en la resta de l’estat.

L’Espai Alternatiu del País Valencià davant dels acords presos per la Coordinadora d’Esquerra Anticapitalista manifesta el següent:

 

1.      Que la decisió unilateral per part de la Coordinadora de gener d’expulsar a membres del nostre col·lectiu suposa una agressió intolerable a la nostra sobirania, contrària a més al respecte plurinacional que ha promogut sempre EA. Hem sigut des de la nostra fundació fa més de deu anys, una organització que ha pres com marc referencial el País Valencià, unida confederalment a Espacio Alternativo estatal. Hem cregut i defès esta visió confederal en els moviments i associacions en què treballem, i moltes vegades hem tingut conflictes per això. No esperàvem tindre’ls en la nostra pròpia casa. No podem deixar de preguntar-nos Si el conflicte haguera aparegut a Catalunya o en Euskalherria s’hauria actuat igual?

 

2.      Que ni els considerandos ni el contingut de la resolució van ser coneguts per nosaltres ni de bon tros pactats. Que vam conéixer que s’anava a proposar la nostra expulsió 48 hores abans de la reunió de la coordinadora, i que és radicalment fals que no volguérem tenir cap reunió amb els representants de la coordinadora, ni temps abans ni tampoc en eixes 48 hores. S’ha pres la decisió conscient d’expulsar a la majoria d’una organització nacional amb la informació esbiaixada, i falsa.

 

3.      Que això ha sigut possible perquè la secretaria confederal  ha conegut, encoratjat i participat d’actituds sectàries i antidemocràtiques amb una part de minoritària de la nostra organització. Que els diversos intents de mediació i de busca de solucions constructives de convivència han xocat amb l’encabotament i la intransigència dels representants de la secretaria en el País Valencià amb el beneplàcit de la secretaria estatal.

 

4.      Que comportaments com la censura en la web, l’ocultació de convocatòries de reunió, la convocatòria unilateral d’actes, l’exigència del dret al vot de nous militants contravenint les normes de convocatòria de l’assemblea estatal, o la pura i simple difamació són comportaments contraris a l’ètica, i per consegüent a la política revolucionàries que s’han practicat contra nosaltres i nosaltres.

 

5.      Que no minimitzem les diferències polítiques que tenim amb la secretaria. L’oportunitat o no de presentar-nos a les eleccions europees o la continuïtat o no del treball en el si d’EUPV i IU són en efecte diferències importants. Però no considerem que siguen de principi i per tant s’ha de poder conviure dins de la mateixa organització amb elles;

Provinientes de diferents tradicions i de llargs camins hem estat moltes vegades en majoria i minoria i hem comprovat que la temptació de resoldre diferències polítiques amb mesures organitzatives ha de ser desterrada de la pràctica de l’esquerra alternativa. Les seves  suposades avantatges a curt termini són un obstacle insalvable per al manteniment d’organitzacions d’esquerra alternativa.

Tampoc considerem que la coordinadora, i menys encara la secretària, es troben capacitades per a trencar la vinculació d’un dels col·lectius confederats, és una actuació burocràtica, autoritària i autodestructiva en el fons.

6.      Que contra allò que s’ha afirmat hem respectat la decisió de la coordinadora de no presentar-nos en llistes estatals a la direcció de Izquierda Unida.

7.      Que no renunciem a establir relacions polítiques directes amb totes aquelles gents que continuen creient que dins de IU és possible treballar per l’enfortiment de l’esquerra alternativa, és aquest un dret del nostre col·lectiu que no deleguem de forma irrevocable a cap instància estatal. Igualment i per les mateixes raons, continuem creient i treballant per a enfortir  aquells sectors de l’esquerra alternativa que fóra de IU sens dubte existeixen, i mantenint amb ells les relacions que considerem oportunes.

8.      Que en el marc de la nostra sobirania decidirem el nostre grau d’implicació, o l’absència d’ell, en Esquerra Unida del País Valencià.

9.      Que el més important del nostre treball, estarà dedicat, com ha vingut sent, a la potenciació dels moviments socials, al seu impuls, a la seua coordinació, a dotar-los d’una orientació socialista, recolzant-nos en els seus sectors més avançats.

10.  Que per tot això no acatem la decisió d’expulsar de la nostra organització a cap dels seus membres, no reconeixem la competència política, ni estatutària, ni moral de la coordinadora per a adoptar la dita decisió. Reafirmem la nostra convicció que qualsevol projecte de recomposició de l’esquerra en el País Valencià  i en l’estat espanyol ha d’incorporar en els seus senyes d’identitat i sobretot practicar diàriament el respecte a les organitzacions nacionals, l’assumpció d’un vertader pluralisme on siga possible la convivència de distintes tàctiques polítiques i organitzatives, i on es genere un clima  de respecte, confiança  i calidesa militant. Citem a la coordinadora estatal a buscar un marc de relacions satisfactòries.

 

Amb esta expulsió Espacio Alternativo-Izquierda Anticapitalista ha donat un pas arrere respecte al que diu voler ser i representar, un projecte radicalment democràtic i confederal, compromès amb altres formes de fer política, al servei de la reconstrucció d’una esquerra revolucionària i plural.

La democràcia i el pluralisme no són avui més forts en IA.

 

 

                              País Valencià, febrer del  2009

La crisis financiera azota a las más vulnerables. Thalif Deen IPs Rebelión

La propagación de la crisis financiera mundial, que ha afectado a un gran número de banqueros, inversionistas y especuladores, tiene también un efecto devastador en algunos de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad, como las mujeres y los niños y niñas.

La crisis “arrastrará a millones a una pobreza más profunda y derivará en la muerte de miles de niños”, alertó un nuevo estudio divulgado el martes por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Kevin Watkins, uno de los autores del estudio, señaló: “Los donantes podrían claramente hacer más para proteger a las personas más pobres del mundo de una crisis creada por los financistas y por el fracaso de las regulaciones en los países ricos”.

El impacto de la crisis también fue uno de los temas en la sesión de dos semanas de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de las Mujeres (CSW, por sus siglas en inglés), que comenzó el lunes.

Al hablar ante el CSW, el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Económicos y Sociales, Sha Zukang, dijo: “Históricamente, las recesiones económicas han puesto una carga desproporcionada sobre las mujeres”.

Además, señaló que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres a tener empleos vulnerables, a estar subempleadas o desempleadas, a carecer de protección social y a tener un acceso limitado a los recursos económicos y financieros.

El impacto negativo más propagado podría estar en Asia Pacífico, región que tiene uno de los más altos porcentajes de mujeres en edad laboral y en el que 65 por ciento de las trabajadoras tienen empleos vulnerables, en su gran mayoría en el sector informal.

Muchas de ellas no tienen beneficios, como pensiones o licencias por maternidad, ni seguridad laboral, y están en gran riesgo de caer en la pobreza por la crisis económica, según la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico (ESCAP).

El acceso desigual de las mujeres a oportunidades de empleo decentes y productivas le cuesta a la región de Asia Pacífico entre 42.000 millones y 47.000 millones de dólares al año.

Thelma Kay, directora de la División de Desarrollo Social de la ESCAP, dijo a IPS que, en muchas familias, los gastos generales, como el alimento y los cuidados de los hijos, son administrados por mujeres.

“Las mujeres dependientes tienen que cuidar a familias enteras con menos ingresos, y las mujeres trabajadoras tienen que apoyar a sus familias sólo con sus salarios, que, en promedio, son menores que los de los hombres”, explicó.

Además, los precios de los alimentos aumentaron en los últimos dos años, obligando a las mujeres a tomar difíciles decisiones financieras.

“Y cuando los costos de la escuela se hacen insostenibles, son las niñas las que por lo general se ven obligadas a abandonar las clases”, añadió.

La semana pasada, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, dijo que las mujeres y niñas por lo general están expuestas a mayores riesgos de violencia en tiempos de crisis, y que sus derechos económicos y sociales pueden ser también socavados.

“Ellas ven reducidas sus oportunidades de empleo, son obligadas a aceptar trabajos marginales y mal pagados, y renuncian a servicios básicos para asegurarse alimento y abrigo”, señaló.

Los efectos negativos de la crisis financiera se sentirán en forma desproporcionada en los países en desarrollo y menos industrializados, los más pobres de los pobres, dijo Pillay.

Rachel Mayanja, asesora especial de la ONU sobre Asuntos de Género y Avance de las Mujeres, dijo ante la CSW que la confluencia de la crisis global — incluyendo la recesión económica, la carestía, el aumento del desempleo, la inestabilidad, las hostilidades, la violencia contra las mujeres y el deterioro ambiental—ya ha tenido un serio impacto en los progresos hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Esos desafíos amenazan con revertir el progreso alcanzado desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Kay, de ESCAP, dijo a IPS que, en muchos casos, las mujeres son las primeras en ser despedidas y por lo general están menos capacitadas, por lo cual son consideradas más prescindibles.

Aunque aún es demasiado pronto para encontrar amplia información confiable, se sabe que en Indonesia, por ejemplo, la crisis financiera ha dejado sin trabajo a más mujeres que a hombres en los últimos meses.

“Uno también puede mirar a la crisis financiera asiática de 1996 y 1997, cuando el apoyo predominantemente femenino del sector exportador se vio severamente impactado”, indicó.

En los sectores dominados por hombres más sacudidos por la crisis, como la construcción, las mujeres también fueron afectadas.

Kay explicó que las crisis económicas agravan las presiones existentes sobre las mujeres sometidas a relaciones abusivas, las inmigrantes y las víctimas del comercio sexual.

“Hemos recibido informes de prensa recientes sobre los crecientes números de mujeres en la industria sexual y el aumento de los incidentes de violencia de género, todo relacionado con la crisis financiera”, subrayo Kay.

Thalif Deen  colabora habitualmente con Inter Press Service